สุวิช สุทธิประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz และผู้ประกาศข่าว MCOT HD รายการ คุยโขมงข่าวเช้า และ รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ ตลาดแรงงานสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล และ คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
เกวลิน กังวานธนวัต
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้เรียบเรียงข่าวอาวุโส กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์
หลักสูตรบรรยาย
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการอ่านข่าวโทรทัศน์ และ บุคลิกภาพสำหรับผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
โศภณ นวรัตนาพงษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวอาวุโส กองข่าวเศรษฐกิจ และพิธีกร รายการ BIZ Time
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการอ่านข่าวโทรทัศน์ และ ทักษะที่จำเป็นและเทคนิคการคุมประเด็นสนทนาสำหรับ ผู้ดำเนินรายการในองค์กร

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
ชุติมา พึ่งความสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ประกาศข่าว MCOT HD ข่าวราชสำนัก และพิธีกร รายการ BIZ Time
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการอ่านข่าวโทรทัศน์

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ประกาศข่าว MCOT HD และข่าวราชสำนัก
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการอ่านข่าวโทรทัศน์

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ประกาศข่าว MCOT HD
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการอ่านข่าวโทรทัศน์

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
จามร กิจเสาวภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวอาวุโส กองข่าวอาชญากรรมและตระเวนข่าว พิธีกรรายการ ข่าวดังข้ามเวลา และ ดีเจคลื่น FM 95 ช่วงมหานครนิวส์ 10 ข่าวเด่น
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเป็นผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ประกาศข่าว MCOT HD และพิธีกร รายการ BIZ Time
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทข่าวโทรทัศน์เพื่อรายงาน

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วน ฝ่ายข่าวต่างประเทศ
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษ

หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
สิริสาข์ ประชุมญาติ
ตำแหน่งปัจจุบัน
กองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ บมจ. อสมท
บรรยายหลักสูตร
บรรยายหัวข้อ เทคนิคการเป็นผู้รายงานข่าวภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ และเทคนิคการเป็นผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์

หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
ธิติพร จุติมานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์เนื้อหารายการ ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน และพิธีกรรายการ ตกมันส์บันเทิง
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ การเป็นผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent ในยุคดิจิทัล

หลักสูตร ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
วศิน บุณยาคม
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ผลิตรายการอาวุโส ส่วนสร้างสรรค์เนื้อหารายการ และพิธีกรรายการตกมันส์บันเทิง
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent และการแก้ไขปัญกาเฉพาะหน้าสำหรับพิธีกร

หลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
นันทกา วรวณิชชานันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน
พิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

หลักสูตรผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
พรพจี ศิริสิทธิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
พิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
บรรยายหลักสูตร
วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
พิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

หลักสูตรผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
กิตติพัฒน์ พิมพ์เกษมโสภณ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ดำเนินรายการ Modern Nine Cartoon
บรรยายหลักสูตร
วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
ยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 99 MHz
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ ช่องทางสร้างรายได้ในอาชีพผู้บรรยายกีฬา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการผู้บรรยายกีฬา
บัณฑิต ดาวบุตร
ตำแหน่งปัจจุบัน
โปรเจ็คครีเอทีฟอาวุโส บมจ. อสมท
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ ความรู้เรื่องศัพท์เฉพาะทางในงานผู้บรรยายกีฬาอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรผู้บรรยายกีฬาทางวิทยุและโทรทัศน์
ยุทธชัย จิรขวัญฉาย
ตำแหน่งปัจจุบัน
โปรแกรมไดเร็คเตอร์อาวุโส บมจ. อสมท และ ดีเจและผู้บรรยายกีฬา FM 99
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ความสนุกในการบรรยายกีฬา และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานผู้บรรยายกีฬา

วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้บรรยายกีฬาทางวิทยุและโทรทัศน์
พีระณัฐ จำปาเงิน
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ขาย บมจ. อสมท และผู้บรรยากีฬา FM 99
บรรยายหลักสูตร
บรรยายหัวข้อ เทคนิคการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ความสนุกในการบรรยายกีฬา และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานผู้บรรยายกีฬา

วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้บรรยายกีฬาทางวิทยุและโทรทัศน์
เอก ฮิมสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนทีมขาย ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเอกชน บมจ. อสมท และสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2006 แฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลก 2002 แฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลยูโร 2004 และ แฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลก 2006
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ กฎ กติกา มารยาท ในงานผู้บรรยายกีฬาฟุตบอล

วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้บรรยายกีฬาทางวิทยุและโทรทัศน์
ชัยนันต์ สันติวาสะ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่าย Modern Nine TV
บรรยายหลักสูตร
หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
ฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz และนักจัดรายการวิทยุ
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการใช้เสียง (Voice Training)

หลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
หลักสูตรผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
อำมร บรรจง
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ คลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการใช้เสียง (Voice Training)

หลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการใช้เสียง (Voice Training)

หลักสูตรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และEvent
หลักสูตรผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์
หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
สุวิทย์ มิ่งมล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวอาวุโส กองข่าวการเมือง
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานข่าวเฉพาะกิจ

หลักสูตร ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
วรรณลักษณ์ สุจริต
ตำแหน่งปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวต่างประเทศ
บรรยายหลักสูตร
บรรยายหัวข้อ การเป็นผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษ

หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
นรพล ผาเจริญ
ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ
บรรยายหลักสูตร
บรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวสำหรับผู้รายงานข่าภาษาอังกฤษภาคสนาม

หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ธนัส ศิรางกูร
ตำแหน่งปัจจุบัน
กองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ
บรรยายหลักสูตร
บรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวสำหรับผู้รายงานข่าภาษาอังกฤษภาคสนาม

หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้ากองข่าวเศรษฐกิจ
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเขียนข่าว (Press release) ให้โดนใจบรรณาธิการ

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
วราภรณ์ เจริญพานิช
ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้ากองข่าวเฉพาะกิจ
บรรยายหลักสูตร
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการจับประเด็นเพื่อรายงานข่าวทางโทรทัศน์

หลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
รัตติยา เรืองขจร
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าว กองข่าวเฉพาะกิจ
บรรยายหลักสูตร
วิทยากรฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศทางโทรทัศน์
กีรติ ศุภดิเรกกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
พิธีกรรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
บรรยายหลักสูตร
ฝึกปฏิบัติหลักสูตรผู้ดำเนินรายการและพิธีกร Event

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร