*ปิดรับสมัคร*ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 9
29/01/2561 ถึงวันที่ 31/01/2561
3 วัน
จำนวน 80 คน (มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 91 คน)
09.00-17.00 น.
3,745 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศ จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ
MCOT ACADEMY ในฐานะสถาบันพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเป็นหน่วยงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจ เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจไปประกอบการสอบบัตรผู้ประกาศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
เนื้อหา
วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1. หลังจากสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว รบกวนรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเรื่องการชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ภายใน 2 -3 วัน ตามเวลาทำการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 201 6000 ต่อ 6710

2. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารโดยการโอนเข้าบัญชี บมจ. อสมท ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ในอีเมล์

3. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และหากมีความประสงค์จะออกใบเสร็จในชื่อหน่วยงาน กรุณาแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงินส่งกลับมาที่ email: academy.mcot9@gmail.com หรือ Fax 02-201-6036

4. หากมีความประสงค์จะขอหัก ณ ที่จ่าย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงิน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000745

5. เมื่อชำระเงินเข้าระบบแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือเลื่อนไปเรียนในปีต่อไปได้

ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจะต้องมีช่วงโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด

****เนื่องจากระบบลงทะเบียนไม่สามารถรองรับไฟล์แนบที่เป็นชื่อภาษาไทยได้ รบกวนผู้สมัคร SAVE ชื่อไฟล์แนบต่างๆเป็น"ภาษาอังกฤษ"ทั้งหมด นะคะ****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร