ถึงวันที่
วัน
จำนวน คน (มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 64 คน)
บาท
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เนื้อหา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร