**ปิดรับสมัคร**พิธีกรมืออาชีพ (Professional Master of Ceremonies) รุ่นที่ 2
02/08/2560 ถึงวันที่ 03/08/2560
2 วัน
คุณศรัยฉัตร กุญชร จีระแพทย์ พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทย/ผู้ประกาศข่าว
คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร ช่อง 9
จำนวน 40 คน (มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25 คน)
09.00-17.00
8,900 บาท ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ ท่านละ 7,500 บาท
หลักการและเหตุผล
พิธีกร (Master of Ceremonies) คือบุคลากรที่จะต้องเป็นผู้ควบคุมงานในความรับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่จัดขึ้น นอกจากนี้ยังต้องควบคุม และสร้างสรรค์บรรยากาศและดำเนินการให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ ตามลักษณะของงานแต่ละประเภทอีกด้วย
MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าปัจจุบัน ได้มีการจัดงานจัดกิจกรรม หรือจัดการแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะทางด้านงานพิธีกรและผู้ดำเนินรายการจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการบรรลุเป้าหมายในงานหรือกิจกรรมนั้น
MCOT ACADEMY จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีกรมืออาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่การเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการและเทคนิคพื้นฐานการเป็นพิธีกร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ ขั้นตอนและวิธีการเป็นพิธีกรไปปรับใช้ได้จริง ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรแก่ผู้เข้าอบรม
เนื้อหา
หัวข้อ "ถอดรหัสการพิธีกรมืออาชีพ"
โดย คุณศรัยฉัตร กุญชร จีระแพทย์ พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
เรียนรู้ ภาพรวมของงานพิธีกร, คุณสมบัติของพิธีกร,บุคลิกภาพ,รูปแบบงานพิธีกรต่างๆและเทคนิคต่างๆในงานพิธีกร

หัวข้อ "ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานพิธีกร"
โดย คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทย/ผู้ประกาศข่าว
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำสคริปพิธีกรและการเตรียมตัวสำหรับพิธีกรมืออาชีพ

หัวข้อ "ทักษะการสัมภาษณ์ในงานพิธีกร"
โดย คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทย/ผู้ประกาศข่าว
เรียนรู้เทคนิคการให้สัมภาษณ์ในงานพิธีกร,คุณสมบัติที่ดีของผู้สัมภาษณ์,
การสร้างบรรยากาศสำหรับการสัมภาษณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อ "การใช้ภาษาในงานพิธีกร"
โดย คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร ช่อง 9
เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาของพิธีกรมืออาชีพ,เทคนิคการสร้างคำให้น่าเชื่อถือและ Tone of Voice ในงานพิธีกร

หัวข้อ "ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ"
โดย คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์และคุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
ผู้เข้าอบรมจับคู่กันฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร พร้อมทั้งบันทึกเทปการฝึกปฏิบัติ และรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร