เปิดแล้ว! หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่8

12/06/2560

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศ จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ

MCOT ACADEMY ในฐานะสถาบันพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเป็นหน่วยงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใน 3 ระดับ สำหรับ รุ่นที่ 8 นี้ กำลังเปิดรับสมัครและเริ่มอบรม ในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับต้น อบรมระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560
ระดับกลาง อบรมระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2560
ระดับสูง อบรมระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2560

ข่าวสารและกิจกรรมที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร