บมจ.อสมท ในฐานะผู้บุกเบิกกิจการวิทยุและโทรทัศน์รายแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ประกอบกับเป็นองค์กรที่มีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนมีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นองค์กรและสถาบันด้านสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน จึงจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน หลักสูตรของ MCOT ACADEMY มุ่งเน้นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปประยุคใช้งานได้จริง และเติบโตในสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่าย MCOT TRAINING CENTER ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 2 บมจ. อสมท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ต่อ 6710-1 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ในวันทำการ

ค้นหาสถานะการสมัคร